دانلود فایل word رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی

تعداد صفحات :32

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت شرکتی, مالکیت مدیریتی, مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت) وترکیب هیات مدیره (اندازه هیات مدیره, درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل) به عنوان معیارهای اندازه گیری حاکمیت شرکتی و از نسبت میانگین موجودی کالا به فروش به عنوان معیار اندازه گیری کارایی مدیریت موجودی کالا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین مالکیت شرکتی, مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی با کارایی مدیریت موجودی کالا رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد, اما بین تمرکز مالکیت با کارایی مدیریت موجودی کالا رابطه ای معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه متغیرهای اندازه هیات مدیره و کارایی مدیریت موجودی کالا مستقیم و معنادار و رابطه بین دوگانگی نقش مدیرعامل و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره با کارایی مدیریت موجودی کالا شرکت ها معکوس و معنادار می باشد.
کلید واژه: حاکمیت شرکتی, ساختار مالکیت, ترکیب هیات مدیره, کارایی مدیریت موجودی کالا

لینک کمکی