دانلود فایل word تاثیر ورزش های کششی بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به سندرم پای بی قرار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر ورزش های کششی بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به سندرم پای بی قرار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشریه پرستاری ایران

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: سندرم پای بی قرار اختلالی شایع بین بیماران تحت همودیالیز می باشد که باعث کاهش سطح کیفیت زندگی بیماران می شود. این مطالعه با هدف بررسی دانلود فایل word تاثیر ورزش های کششی بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به سندرم پای بی قرار انجام شد.روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد. نمونه اولیه 36 بیمار تحت همودیالیز بودند که از طریق پرسشنامه غربالگری استاندارد سندرم پای بی قرار از مراجعین بخش دیالیز یکی از بیمارستان های تهران شناسایی و به صورت تصادفی به گروه های کنترل (13 نفر) و مداخله (13 نفر) تقسیم شدند. ورزش های کششی حین دیالیز سه بار در هفته به مدت هشت هفته و هر بار به مدت نیم ساعت بر روی پاها اعمال شد. پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی قبل از مداخله, پایان هفته چهارم و هشتم توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با انرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری Fisher,Mann-Whitney و Friedman انجام شد.یافته ها: پس از هشت هفته مداخله تغیرات میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری کلی: بر اساس نتایج, انجام ورزش های کششی به مدت هشت هفته می تواند در نتیجه بهبود علائم سندرم پای بی قرار منجر به بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شود. بر این اساس انجام این ورزش ها جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به سندرم پای بیقرار توصیه می شود.
کلید واژه: سندرم پای بی قرار, ورزش های کششی, بیماران تحت همودیالیز, کیفیت زندگی

لینک کمکی