دانلود فایل word تاثیر عصاره گیاه بابونه بر کیفیت خواب سالمندان ساکن خانه های سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر عصاره گیاه بابونه بر کیفیت خواب سالمندان ساکن خانه های سالمندان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشریه پرستاری ایران

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: سالمندان اغلب از اختلال خواب رنج می برند. عصاره بابونه به دلیل دارابودن خواص درمانی فراوان از جمله آرام بخشی, ممکن است در بهبودی کیفیت خواب سالمندان موثر باشد. این پژوهش با هدف تعیین دانلود فایل word تاثیر عصاره گیاه بابونه بر کیفیت خواب سالمندان ساکن خانه های سالمندان منتخب شهر اصفهان انجام گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر یک کار آزمایی بالینی نیمه تجربی ا ست. نمونه مطالعه 77 نفر از سالمندان ساکن در خانه های سالمندان منتخب شهر اصفهان بودند. شرکت کنندگان به روش نمونه گیری آسان و مستمر انتخاب شدند و بطور تصادفی به گروه های کنترل و آزمون تخصیص داده یافتند. گروه آزمون روزانه 2 بار پس از ناهار و پس از شام عصاره گیاه بابونه به میزان 400 میلی گرم به صورت کپسول خوراکی و به مدت 4 هفته دریافت کردند. گروه کنترل مداخله ای دریافت ننمودند. کیفیت خواب هر 2 گروه با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبرگ قبل و پس از مداخله سنجیده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آزمون های تی زوجی, تی مستقل, تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیونی خطی ساده تحت نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام گرفت.یافته ها: پیش از مداخله, میانگین نمره کیفیت خواب گروه های کنترل و آزمون اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05). پس از مداخله بین میانگین نمره کیفیت خواب گروه های کنترل و آزمون اختلاف معنی دار مشاهده شد (P<0.001).نتیجه گیری کلی: مصرف خوراکی عصاره گیاه بابونه آثار آرام بخشی بر خواب سالمندان ساکن خانه های سالمندان منتخب شهر اصفهان دارد. لذا مصرف این عصاره در موارد مشابه توصیه می شود.
کلید واژه: سالمندان, بابونه, خواب

لینک کمکی