دانلود فایل word نگرش دانشجویان اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی خود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نگرش دانشجویان اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی خود :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشریه پرستاری ایران

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود می تواند کیفیت مراقبت های بهداشتی را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش دانشجویان رشته اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی خود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت.روش بررسی: مطالعه توصیفی حاضر, به صورت مقطعی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 بر روی کلیه دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه سنجش نگرش تحصیلی دانشجویان جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای - دو) تحت نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که 61.4 درصد دانشجویان زن و 86.8 درصد مجرد بوده و میانگین سنی آن ها 20.87 بود. 51.8 درصد دانشجویان نگرش مثبت به رشته تحصیلی خود داشتند. بر اساس نتایج آزمون کای - دو, نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی شان با وضعیت تاهل (P=0.037) و ترم تحصیلی (P=0.004) رابطه معنی داری داشت.نتیجه گیری کلی: با توجه بیشتر به مشکلات آموزش بالینی در اتاق های عمل, لازم است بستری برای ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان این رشته فراهم شود.
کلید واژه: نگرش, دانشجویان, اتاق عمل

لینک کمکی