دانلود فایل word مقایسه نگرش دانشجویان نیمسال اول و هشتم نسبت به رشته پرستاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه نگرش دانشجویان نیمسال اول و هشتم نسبت به رشته پرستاری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشریه پرستاری ایران

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود می تواند تاثیر بسزایی بر کیفیت آموزش و اشتیاق آنان برای یادگیری و به کارگیری اصول علمی در بالین داشته باشد. این پژوهش به منظور مقایسه نگرش دانشجویان نیمسال اول و هشتم پرستاری نسبت به این رشته انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی بود و جامعه آماری را دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه های علوم پزشکی منتخب تهران در سال 1389 تشکیل داد. تعداد نمونه این پژوهش 248 نفر (137 نفر نیمسال اول و 111 نفر نیمسال هشتم) بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نگرش سنجی استاندارد و معتبر می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده آزمون کای دو در نرم افزار SPSS نسخه 14 انجام شد.یافته ها: نتایج این بررسی نشان می دهد که در کل 54.01 درصد از دانشجویان نیمسال اول و 23.5 درصد از دانشجویان نیمسال هشتم نسبت به پرستاری نگرش مثبت داشتند و اختلاف آماری معنی داری بین این دو گروه وجود داشت (p<0.001).نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج, ممکن است تجربه بالینی و همچنین عدم انطباق انتظارات دانشجویان با آنچه که در واقعیت با آن روبرو می شوند, در تغییر نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه تاثیرگذار باشد. پیشنهاد می شود عواملی که باعث منفی شدن نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به این رشته می شود شناسایی و در جهت رفع این عوامل اقدام شود.
کلید واژه: نگرش, پرستاری, دانشجویان

لینک کمکی