دانلود فایل word تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستاران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشریه پرستاری ایران

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: پرستاران به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بخش سلامت همواره مورد توجه پژوهشگران بوده اند. با توجه به حساسیت کاری, شرایط دشوار و فرسودگی شغلی بالا, در این پژوهش تلاش شده است تا تعهد سازمانی و عوامل موثر در جهت کاهش قصد ترک شغل آنان مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع ارتباطی و جامعه آماری آن کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های تخصصی دولتی شهر مشهد بودند که از میان آن ها 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه ترکیبی شامل پرسشنامه بازاریابی داخلی Gronroos, پرسشنامه گردش شغلی Chen و همکاران, پرسشنامه تعهد سازمانی Kim و همکاران, پرسشنامه قصد ترک شغل و تناسب فرد با سازمان Alniacik و همکاران بود. داده های تحقیق با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار Amos نسخه 21 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: اثرات مستقیم و غیرمستقیم بازاریابی داخلی با تعهد سازمانی (b=0.35, P<0.05) و نیز گردش شغلی و قصد ترک شغل (b=0.22, P<0.05) مثبت بود. اثر تعدیلگر تناسب فرد با سازمان نیز در رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترک شغل تایید شد (P<0.05).نتیجه گیری کلی: از آنجا که بازار یابی داخلی و گردش شغلی بر تعهد سازمانی پرستاران اثر مثبت داشته و نهایتا باعث کاهش قصد ترک شغل ایشان می گردد, می توان با استفاده از تقویت عوامل فوق به همراه نقش تعدیلگر تناسب فرد با سازمان در راستای کاهش قصد ترک شغل, از منافع حفظ پرستاران بهره مند شد.
کلید واژه: بازاریابی داخلی, گردش شغلی, تعهد سازمانی, ترک شغل, تناسب فرد با سازمان, پرستاران

لینک کمکی