دانلود فایل word آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشریه پرستاری ایران

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: آسیب نیدل استیک از جمله رایج ترین آسیب های شغلی در پرستاران است که به دلیل خطر بالقوه انتقال بیماری های عفونی منتقله از راه خون و ترشحات حائز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی وضعیت آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در کادر پرستاری می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 120 نفر از کادر پرستاری بیمارستان امام خمینی سقز در سال 1393 با روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و فرم اطلاعات آسیب نیدل استیک جمع آوری و با استفاده از نرم افزار PASW و روش های توصیفی, آزمون تی تست مستقل, تست دقیق فیشر و کای اسکوئر در سطح معنی داری p£0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از 120 کادر پرستاری مورد مطالعه, 53 نفر (%44.2) در طول سال گذشته سابقه آسیب نیدل استیک داشتند. پرستاران آسیب دیده در مقایسه با سایرین سن کمتر (p=0.01) و سابقه کار کمتری (p=0.03) داشتند. از نظر پوشش واکسیناسیون 111 نفر (%92.5) علیه بیماری هپاتیت B واکسینه شده بودند و بین وضعیت واکسیناسیون علیه هپاتیت B با آسیب نیدل استیک ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0.03). همچنین تنها 14 نفر (%11.7) اقدام به گزارش دهی آسیب خود کرده بودند.نتیجه گیری کلی: با توجه به فراوانی آسیب نیدل استیک در پرستاران لازم است که مدیران پرستاری روش های پیشگیری از آسیب و نحوه برخورد با این مشکل از جمله ایمن سازی محیط کار, کامل کردن پوشش واکسیناسیون و برقراری سیستم گزارش دهی را مورد توجه قرار دهند.
کلید واژه: پرستار, آسیب, نیدل استیک

لینک کمکی