دانلود فایل word مقایسه عزت نفس در زنان بارور و نابارور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه عزت نفس در زنان بارور و نابارور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشریه پرستاری ایران

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: یکی از اهداف زندگی زناشویی فرزندآوری است و نداشتن فرزند می تواند اثرات منفی بر جنبه های مختلف زندگی زنان داشته باشد. هدف از این مطالعه دانلود فایل word مقایسه عزت نفس در زنان بارور و نابارور بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 200 زن بارور و نابارور (100 نفر در هر گروه) مراجعه کننده به مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و کلینیک زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392 انجام شد. نمونه گیری در گروه نابارور به روش هدفمند و در گروه بارور بصورت تصادفی بود. برای جمع آوری داده ها از ابزارCooper Smite استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی مستقل, مجذور کای, آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (نرم افزار آماری spss نسخه 21).یافته ها: میانگین و انحراف معیار عزت نفس در گروه بارور 81.09±24.6 و در گروه نابارور 69.83±21 بود (p=0.001). همچنین در گروه نابارور بین عزت نفس و سن, طول مدت ناباروری, سطح تحصیلات, درآمد و وضعیت مسکن ارتباط وجود داشت (p=0.001).نتیجه گیری کلی: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهند که زنان نابارور عزت نفس کمتری نسبت به زنان بارور داشتند. به نظر می رسد که تیم درمان علاوه بر بعد جسمی, باید به ابعاد روحی و روانی این گروه از زنان نیز توجه داشته باشند.
کلید واژه: عزت نفس, باروری, ناباروری

لینک کمکی