دانلود فایل word مطالعه برخی پارامترهای تنظیم اسمزی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان تریپلوئید Oncorhynchus mykiss در سازگاری با سطوح متفاوت شوری آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه برخی پارامترهای تنظیم اسمزی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان تریپلوئید Oncorhynchus mykiss در سازگاری با سطوح متفاوت شوری آب :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون شیلات

تعداد صفحات :17

تغییرات مورفولوژی سلول های کلراید و بیان ژن زیر واحد a1b آنزیم Na+-K+-ATPase قزل آلای تریپلوئید Oncorhynchus mykiss (میانگین وزن 70.6 گرم), در انتقال مستقیم به شوری های 6, 12 و ppt 18 مورد بررسی قرار گرفتند. تغییرات در فراوانی, الگوی پراکنش و سطح مقطع برش خورده سلول های کلراید آبشش با استفاده از تکنیک بافت شناسی کلاسیک و مکان یابی Na+-K+-ATPase آبشش با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی و استفاده از آنتی بادی IgGa5 انجام شد. بیان ژن زیر واحد a1b آنزیم Na+-K+-ATPase با استفاده از تکنیک بیان ژن نیمه کمی مورد سنجش قرار گرفت. میزان بقا در طی دوره 10 روزه آزمایش در تمام تیمارها صد در صد بود و ماهیان منتقل شده به سطوح مختلف شوری اسمولالیته پلاسما را در سطوح استاندارد حفظ کردند. الگوی پراکنش سلول های کلراید در تمام تیمارها مشابه و بر روی لاملا, پایه و بین لاملا بوده است. نتایج مطالعات ایمونوهیستوشیمی نشان دادند که بیشترین تعداد سلول های کلراید لاملایی و بین لاملایی در تیمار ppt 18 وجود دارند. بیشترین مساحت سطح مقطع برش خورده سلول های کلراید در آب شیرین مشاهده شد. تغییرات بیان ژن زیر واحد a1b آنزیم Na+-K+-ATPase با افزایش شوری, روند افزایشی نشان داد. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد ماهی قزل آلای تریپلوئید به خوبی خود را با شوری های اعمال شده در محیط آزمایش سازگار کرده و توانایی لازم در مقابله با شوری های بررسی شده را دارند و به نظر گونه مناسبی جهت پرورش در آب های لب شور می باشند.
کلید واژه: تریپلوئیدی, سلول های کلراید, بیان ژن نیمه کمی, ایمونوهیستوشیمی, ماهی قزل آلای رنگین کمان

لینک کمکی