دانلود فایل word مقاومت, بقا و رشد لارو ماهی قزل آلا (Onchorhynchus mykiss) با مکمل سازی جیره با مخلوط باسیلوس های تجاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاومت, بقا و رشد لارو ماهی قزل آلا (Onchorhynchus mykiss) با مکمل سازی جیره با مخلوط باسیلوس های تجاری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون شیلات

تعداد صفحات :14

تاثیر مخلوط پنج گونه باسیلوس پروبیوتیکی در چهار سطح صفر (شاهد), (T1) 1´106 CFU/ml, (T2) 1´107 CFU/ml و (T3) 1´108 CFU/ml در هر 100 گرم غذا بر عملکرد رشد, مقاومت و بقای لارو ماهی قزل آلا (وزن 463±32 میلی گرم) به مدت 60 روز بررسی شد. نتایج بیانگر افزایش معنادار (p<0.05) شاخص های رشد در همه تیمارهای نسبت به شاهد بود. رشد, ضریب تبدیل غذایی (FCR) و کارایی پروتئین (PER) در تیمار T2 به طور معناداری بهتر از تیمار T1 بود. پروبیوتیک تاثیر مثبت معناداری (p<0.05) بر نرخ رشد ویژه (SGR), نسبت وزن به دست آمده (RGR), میانگین رشد روزانه (ADG) و ضریب رشد حرارتی (TGC) داشت. همچنین, لاروها در تیمارهای پروبیوتیک مقاومت بیشتری را در برابر استرس pH قلیایی, آمونیاک و دما نسبت به شاهد نشان دادند (p<0.05). اختلاف معناداری در pH اسیدی بین تیمارها و شاهد مشاهده نشد (p³0.05). نتیجه کلی بیانگر افزایش شاخص های رشد, کارایی تغذیه, مقاومت در برابر استرس و بقا لارو ماهی قزل آلا با افزودن باسیلوس های پروبیوتیکی می باشد.
کلید واژه: پروبیوتیک, استرس, شاخص های رشد, کارایی تغذیه

لینک کمکی