دانلود فایل word بررسی ارتباط پویای بین شوک‌های نفتی و شاخص ریسک کشوری در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی ارتباط پویای بین شوک‌های نفتی و شاخص ریسک کشوری در ایران :


تعداد صفحات : 41

طی سالیان اخیر, شاخص ریسک کشوری, یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصادی مطرح شده است که ارتباطش با دیگر متغیرهای کلان مورد توجه اقتصاددانان و پژوهشگران قرار گرفته است. از این‌رو, پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که آیا میان شوک‌های سه‌گانه (عرضه, تقاضای جهانی و قیمت واقعی) نفت و شاخص ریسک کشوری در ایران رابطه‌ای وجود دارد؟ بدین منظور, در این مطالعه, از داده‌های ماهان بازه زمانی 2015:12 – 2002:1 در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که شوک‌های عرضه نفت اثر معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران ندارند ولی شوک‌های قیمت واقعی نفت خام و تقاضای جهانی نفت اثرات معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران دارند به‌طوری که بیشترین تأثیرپذیری شاخص ریسک کشوری از میان شوک‌های سه گانه مربوط به شوک‌های قیمت واقعی نفت خام است. علاوه بر این, نتایج مطالعه بیانگر این مطلب است که واکنش متغیرهای عرضه و قیمت واقعی نفت خام نسبت به تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران منفی بوده و واکنش تقاضای جهانی نفت از تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران مثبت است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشند.

لینک کمکی