دانلود فایل word بررسی دلایل گرایش به مصرف کالاهای قاچاق و راهبرد‌های مقابله با آن در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی دلایل گرایش به مصرف کالاهای قاچاق و راهبرد‌های مقابله با آن در ایران :


تعداد صفحات : 40

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و دلایلگرایشمردم,نسبتبهمصرفکالاهایخارجیقاچاق است. این پژوهش به روش پیمایش و شیوه نمونه‌گیری احتمالی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در شهرهای مختلف که از میان آنها, 2700خانوار انتخاب و با سرپرستان این خانوار‌ها مصاحبه شد. یافته‌ها نشان داد اکثریت پاسخگویان (69 درصد)بهکالاهایقاچاقگرایش مثبت دارند. این در حالی است کهبافرضیکسان بودن کیفیت و قیمت درکل, ترجیح مصرف با کالاهای ایرانی است؛ هرچند این ترجیح با افزایش سطح سواد و درآمد به نفع کالاهای خارجی تغییر می‌کند. درنتیجه‌ می‌توان گفت که برای مصرف‌کننده ایرانی, کالاها افزون‌بر ارضای نیازهای زیستیاهمیتنمادین نیزدارند. همچنین در مورد تعدادی از کالاهاعدم ترجیح محصولات ایرانی, حتی با وجود برابری کیفیت و قیمت با محصولات خارجی, بیانگر این است که مصرف کالاهای خارجی, تبدیل به فرهنگ شده است.

لینک کمکی