دانلود فایل word سنجش و ارزیابی تأثیر سبک زندگی بر میزان تاب آوری شهری (مطالعه ی تطبیقی: محلات قیطریه و شکوفه ی شمالی در مناطق 1 و 19 تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سنجش و ارزیابی تأثیر سبک زندگی بر میزان تاب آوری شهری (مطالعه ی تطبیقی: محلات قیطریه و شکوفه ی شمالی در مناطق 1 و 19 تهران) :


تعداد صفحات : 32

سبک‌های زندگی به عنوان محصول اجتماعی, اقتصادی, نهادی و سیاسی با توجه به تغییرات فرهنگی, دارای نوعی آسیب‌پذیری هستند. بنابراین ارتقا تاب‏آوری اجتماعات, با استفاده از ظرفیت آنها به شکل سازگاری, به عنوان اصلی برای کاهش آسیب‌ها دارای اهمیت است. این پژوهش با هدف سنجش میزان تاب‌آوری و ارتباط آن با سبک زندگی, با روش پیمایشی- تحلیلی و مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای اقدام به جمع‌آوری اطلاعات از ساکنان محله‌های قیطریه و شکوفه‏ی شمالی کرده است. در سنجش داده‌ها و تحلیل نظرات ساکنان در زمینه‏ی سبک زندگی و ارتباط آن با ابعاد تاب‌آوری از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. همچنین برای تعیین حجم جامعه‏ی نمونه از جدول مورگان استفاده کرده‌اند. در محله‏ی قیطریه 377 و در محله‏ی شکوفه‏ی شمالی 379 پرسشنامه توزیع شده است. ابتدا سبک زندگی از ابعاد اجتماعی, اقتصادی و نهادی و سپس ابعاد تاب‏آوری در سطح محلات مطالعه و مشخص شده است. برای تحلیل میزان ارتباط سبک زندگی و تاب‏آوری از آزمون پیرسون و در سنجش تأثیرگذاری متغیرهای پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که در کل, به لحاظ سبک زندگی متفاوت در دو محله, تاب‏آوری یا میزان سازگاری اجتماع محلی در محله‏ی قیطریه نسبت به محله‏ی شکوفه‏ی شمالی بیشتر است. در محله‏ی قیطریه تاب‌آوری در بعد اقتصادی و نهادی و در محله‏ی شکوفه‏ی شمالی تاب‌آوری از بعد اجتماعی بیشتر است. در نهایت می‌توان گفت با توجه به سطح پایین‌تر تاب‌آوری در محله‏ی شکوفه‏ی شمالی, این محله آسیب‏پذیرتر از محله‏ی قیطریه است.

لینک کمکی