دانلود فایل word مطالعه‌ی ارتباط بین سرمایه‌ی اقتصادی و پایگاه اجتماعی با مصرف غذاهای غیرخانگی در شهر تبریز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه‌ی ارتباط بین سرمایه‌ی اقتصادی و پایگاه اجتماعی با مصرف غذاهای غیرخانگی در شهر تبریز :


تعداد صفحات : 34

غذاهای غیرخانگی به‏عنوان بخشی از تجارب غذایی, با توجه به ابعاد اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی متعددی که این تجربه در زندگی مدرن شهری پیدا کرده, به مسأله‌ای مهم در مجموعه مباحث جامعه‌شناسی سلامت/تغذیه تبدیل شده ‏است. تحقیق حاضر به روش پیمایش و با هدف بررسی تأثیر سرمایه‌ی اقتصادی, پایگاه اجتماعی و برخی متغیرهای زمینه‏ای بر مصرف غذاهای غیرخانگی نگاشته شده‏است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمامی شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز است که 409 نفر از آنها به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. تحلیل داده‏ها با استفاده از نر‏م‌افزارهای SPSS وLisrel انجام شده‏است. براساس نتایج, ارتباط معناداری بین میزان مصرف غذاهای غیرخانگی با متغیرهای سرمایه‌ی اقتصادی و پایگاه اجتماعی (به‏شکل مثبت) و سن (به‏شکل منفی) مشاهده شده ‏است. همچنین میزان مصرف غذاهای غیرخانگی براساس وضع تأهل (به نفع مجردها) و جنس (به نفع مردان) به‏شکل معناداری متفاوت بوده‏است. براساس نتایج برازش مدل مسیر, در بین سه متغیر دارای تأثیرات معنادار, سرمایه‌ی اقتصادی به‏عنوان مهمترین متغیر و جنس و وضع تأهل از نظر تأثیرگذاری در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‏اند. متغیرهای مستقل 19 درصد از تغییرات مصرف غذای غیرخانگی را تبیین کرده‏اند.

لینک کمکی