دانلود فایل word تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تأکید بر آموزشهای شهروندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تأکید بر آموزشهای شهروندی :


تعداد صفحات : 34

توجه به فرهنگ شهرونـدی و آمـوزش آن, رویکـردی نوین است که بیش‌تر کشـورهای توسعه‌یافته به آن پرداخته ‌اند و نتایج مؤثر آن در توسعه‌ ی پایدار, رفاه و پیشرفت ‌های فرهنگی و اجتماعی, باعث شده که کشورهای در حال توسعه نیز ضرورت آن را درک کرده و زمینه‌ی آموزش و تحقیق آن را فراهم آورند. هدف از این تحقیق, بررسی فرهنگ شهروندی با تأکید بر آموزش‌های شهروندی توسط شهرداری شهر آران و بیدگل است. در این مقاله فرهنگ شهـروندی با ابعادی چون مسؤولیت‌پذیری, مشارکت‌ جویی و رعایت قوانین و مقررات سنجیده شده است. روش تحقیق, پیمایشی است و نمونه‌ی مورد مطالعه 180 نفر از شهروندان شهر آران و بیدگل هستند و پرسش‌نامه‌ها به صورت نمونه‌ گیری سهمیه‌ای بین شهروندان تقسیم شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ های پرسش‌نامه‌ ها نشان می‌دهد که بین آموزش‌های شهروندی با میزان پای‌بندی به فرهنگ شهروندی رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد و آموزش آموزه‌های شهروندی نقش مؤثری در پای‌بندی مردم به فرهنگ شهروندی داشته است. طبق نتایج به دست آمده از جدول ماتریس همبستگی, یعنی ضریب همبستگی (17/0), بین آموزش‌‌های شهرداری با میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی در جامعه رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر, آموزش‌های شهرداری می‌تواند در افزایش میزان پایبندی مردم به فرهنگ شهروندی نقش بسزایی داشته باشد. همچنین, از میان ابعاد سه ‌گانه ‌ی آن, آموزش‌های شهرداری در افزایش میزان مسؤولیت ‌پذیری شهروندان, با ضریب همبستگی (33/0), بیش‌تر نقش داشته است اما در مورد ابعاد مشارکت جویی و قانونمندی همبستگی معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی