دانلود فایل word بررسی عوامل تهدید کننده ی همبستگی اجتماعی در سطح محلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل تهدید کننده ی همبستگی اجتماعی در سطح محلات :


تعداد صفحات : 32

در شهر تهران, باوجود تنوع هویت­های اجتماعی که در سطح محلات وجود دارد, همبستگی اجتماعی نسبی­ای وجود دارد که در برخی مناطق عوامل تهدید­کننده­ای این انسجام را تهدید می­کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل تهدید­کننده­ی همبستگی اجتماعی در سطح محلات است. در مبانی نظری از نظریه‌های مرتبط استفاده شده و در پایان مدل نظری تحقیق, طراحی گردیده است. این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه­ی آماری کلیه­ی افراد بالای 15 سال در شهر تهران است که 730 نفر به عنوان نمونه­ی آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­ی محقق ساخته است که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ‌گویان توزیع شد. پس از گردآوری داده‌ها, بر‌اساس آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم­افزار spss, داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند. نتایج بدست آمده, نشان می­دهد که متغیرهای قوم­گرایی, توسعه­ی نابرابر, آگاهی از حقوق شهروندی, احساس تبعیض, اجحاف و بی­عدالتی, ابزارها و رسانه­های ارتباطی و اطلاعاتی, بر همبستگی اجتماعی تأثیر معناداری وجود دارند. و طبق رگرسیون سعی شده عوامل تهدید­کننده­ی همبستگی در قالب تحلیل مسیر, با ترسیم نیکویی برازش مُدل نظری پرداخته شود. در بیشترین و قوی‌ترین اثرات همبستگی اجتماعی, می‌توان به اثر مستقیم بر متغیرهای قوم­گرایی (406/0) توسعه­ی نابرابر(340/0) آگاهی از حقوق شهروندی(487/0) احساس تبعیض, اجحاف بی­عدالتی(380/0), ابزارها و رسانه­های ارتباطی و اطلاعاتی(318/0) اشاره نمود. این متغیر اثر غیرمستقیمی بر متغیر احساس تبعیض, اجحاف و بی­عدالتی با وزن (218/0) دارد و بر متغیر توسعه­ی نابرابر که جمعا وزنی برابر با 558/0 بر متغیر وابسته دارد اشاره دارد.

لینک کمکی