دانلود فایل word بررسی رابطه بین دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه بین دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد) :


تعداد صفحات : 33

آگاهی‎بخشی به عنوان یکی از کارکرد­های دین شناخته شده است. از طرف دیگر دین یک نهاد سنتی است که با نهاد­ها و ارزش­های مدرن دارای چالش و شهر جایگاه اصلی ایفای حقوق شهروندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان است که برای رسیدن به اهداف پژوهش, از نظریه‌ی لاکمن استفاده شده است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و داده‎ها با ابزار پرسشنامه که از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده و با استفاده از شیوه‌ی نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی ساده از 384 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد در سال 1396 جمع‎آوری شده است. برای تحلیل داده­های آماری, از تکنیک­هایی همچون تحلیل واریانس و پیرسون در نرم افزارSPSS و طراحی مدل از Amos استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان دینداری دانشجویان بالا و میزان آگاهی از حقوق شهروندی­ آن­ها متوسط است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که رابطه‌ی معنا­داری بین دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی وجود دارد. با توجه به مدل رگرسیون, دینداری 7/19 درصد از واریانس حقوق شهروندی را تبیین می­کند.

لینک کمکی