دانلود فایل word سازمان های مردم نهـاد و امنیت شهری(مطالعه ی موردی: شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سازمان های مردم نهـاد و امنیت شهری(مطالعه ی موردی: شهر اصفهان) :


تعداد صفحات : 56

مقاله­ی حاضر با هدف بررسی نقش سازمان­های مردم­نهاد در ارتقا احساس امنیت اجتماعی مردم در شهر اصفهان تدوین شده است. این پژوهش برخی ابعاد و مؤلفه­های احساس امنیت (احساس امنیت مالی, احساس امنیت جانی, احساس امنیت اجتماعی) را که صاحب­نظران جامعه­شناسی, روان­شناسی بدان توجه داشته­اند, با تأکید بر اندیشه­های نظریه­پردازان کلاسیک و مدرن مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این تحقیق متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی, مسؤولیت­پذیری اجتماعی, آگاهی اجتماعی و سرمایه­ی اجتماعی و مدت عضویت در سازمان­های مردم­نهاد به عنوان متغیر مستقل و احساس امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایش است و از شیوه­ی نمونه­گیری سهمیه­ای استفاده شده است. جامعه­ی آماری, کلیه­ی سازمان های مردم نهاد فعال و در دسترس در شهر اصفهان بوده است که تعداد آن­ها 30 سازمان می باشد و جمعاً حدود 24240 نفر عضو در آن وجود دارد که به عنوان جامعه ی آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد احساس امنیت رابطه­ی مثبتی با سرمایه­ی اجتماعی, آگاهی اجتماعی و پایگاه اجتماعی دارد. اما ارتباط معناداری بین احساس امنیت با مسؤولیت­پذیری اجتماعی, مدت عضویت در سازمان­های مردم­نهاد و نوع فعالیت سازمان و سن مشاهده نگردید. همچنین آزمون تحلیل واریانس نشان داده است که حداقل اختلاف میانگین­ احساس امنیت در بین افراد با تحصیلات متفاوت و جنسیت متفاوت معنا­دار است. با توجه به تحلیل رگرسیونی چند­متغیره می­توان نتیجه گرفت که بین احساس امنیت و متغیرهای چندگانه­ی سرمایه­ی اجتماعی, آگاهی اجتماعی, پایگاه اجتماعی و مسؤولیت اجتماعی رابطه وجود دارد و از بین متغیرهای چندگانه­ی ذکر شده همچنین سرمایه­ی اجتماعی بیش­ترین اثر را در تبیین احساس امنیت داشته است و متغیر آگاهی اجتماعی کم­ترین اثر را در بین متغیرهای مستقل در تبیین احساس امنیت داشته است.

لینک کمکی