دانلود فایل word شبیه‌سازی رواناب در مقیاس زمانی روزانه با استفاده از تصاویر با دوره‌ی هشت روزه‌ی سنجنده MODIS و مدل آب‌شناسی SRM( مطالعه نمونه ای: حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبیه‌سازی رواناب در مقیاس زمانی روزانه با استفاده از تصاویر با دوره‌ی هشت روزه‌ی سنجنده MODIS و مدل آب‌شناسی SRM( مطالعه نمونه ای: حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه) :


تعداد صفحات : 16

در این مقاله با استفاده از مدل آب­شناسیSnowmelt Runoff Model اقدام به شبیه‌سازی رواناب روزانه حوضه­ی روانسر سنجابی ( با مساحت 1260 کیلومتر مربع) واقع در استان کرمانشاه در ایران شد. جهت محاسبه­ی سطح پوشش برف در این مطالعه که یک متغیر اصلی و بسیار مهم برای مدل SRM است, از روش سنجش از دور و استفاده از تصاویر سطح پوشش برف محصول MOD10A2 سنجنده­ی MODIS که سطح پوشش برف را در فواصل 8 روزه تفکیک کرده است, استفاده شد. شبیه‌سازی رواناب در دوره­ی آماری 2 ساله, شامل سالهای 2002 و 2003 صورت گرفت که سال 2002 ( 1 ژانویه تا 31 دسامبر 2002) به عنوان دوره­ی واسنجی, و سال 2003 ( 1 ژانویه تا 31 دسامبر 2003) به عنوان دوره­ی اعتبارسنجی مدل انتخاب شدند. نتایج شبیه‌سازی مدل در دوره‌های واسنجی و اعتبارسنجی با استفاده از 3 شاخص آماری ضریب ناش ساتکلیف (NSE), ضریب تبیین ( ) و تفاضل حجمی ( ) ارزیابی شدند. در ادامه, با مقایسه­ی آب نگارهای جریان روزانه شبیه‌سازی شده و مشاهداتی, و همچنین با توجه به ضرایب آماری محاسبه شده در سالهای 2002 و 2003 مشخص گردید که مدل SRM در شبیه‌سازی رواناب روزانه هم در دوره­ی واسنجی و هم اعتبار سنجی دارای نتایج مطلوب و مناسبی است, به طوری که ضریب NSE برای دوره­ی واسنجی و اعتبار سنجی به ترتیب 9/0 و 95/0 تعیین شدند. کلمات کلیدی : رواناب روزانه, سنجنده­ی MODIS, SRM, واسنجی, اعتبارسنجی.

لینک کمکی