دانلود فایل word خصوصیات پرشB-F در سطوح شیبدار با بستر صاف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word خصوصیات پرشB-F در سطوح شیبدار با بستر صاف :


تعداد صفحات : 13

درحوضچه­های آرامش با شیب معکوس در پایین دست سطوح شیبدار, معمولا قسمتی از پرش بر روی سطح شیبدار منتقل می­شود, و در عمل بیشتر پرش نوع B-F اتفاق می­افتد. خصوصیات پرشB –F در سطوح شیبدار, از جمله نسبت عمق­ها و طول غلتابی, می­تواند کمک شایانی به طراحی مناسبت­تر و ارزان­تر حوضچه ی آرامش پایین­دست باشد. دراین تحقیق ابتدا با استفاده از تحلیل ابعادی و انگاره خود- تشابهی ناقص معادله­ی کلی جهت محاسبه ی نسبت عمق­های مزدوج استخراج شد. آزمایش­ها در مدلی با سه شیب مختلف برای نهر بالادست (5/13, 5/21 و 5/29 درجه) با حوضچه­های آرامش در سه شیب (05/0-, 1/0- و 15/0- درصد) انجام شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش شیب حوضچه ی آرامش نسبت عمق­های مزدوج کاهش می­یابد بطوری که در شیب 15/0- درصد, و برای یک موقعیت پرش ثابت (5/0E0=), نسبت عمق­های مزدوج حدود شصت درصد نسبت به شیب 05/0- کاهش پیدا کرد. طول غلتاب پرش نیز بررسی گردید و برای محاسبه ی آن رابطه ای کلی برحسب افت نسبی کارمایه درداخل پرش استخراج شد. نتایج نشان دادند که معادله طول غلتابی مستقل از شیب نهر بالادست وحوضچه ی آرامش است. در نهایت, با استفاده از داده­های آزمایشگاهی این تحقیق, ضرایب روابط کلی به­ دست آمد و درصد متوسط خطای معادله­های کلی جهت محاسبه ی نسبت عمق­ها و طول غلتابی به ترتیب 72/8 و 31/13 درصد محاسبه گردیدند.

لینک کمکی