دانلود فایل word همبستگی بین نوسان های باد مداری و بارش مناطق جنوبی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word همبستگی بین نوسان های باد مداری و بارش مناطق جنوبی ایران :


تعداد صفحات : 16

در این مطالعه, ارتباط بین بارش مناطق جنوبی ایران و باد مداری بر روی خاورمیانه بررسی شد. داده های ماهانه باد مداری 200 هکتوپاسکال بر روی خاورمیانه از داده های واکاوی شده NCEP-NCAR تهیه شد. تحلیل مؤلفه های اصلی برای استخراج نماهای اصلی تغییرات باد زمستانه بکار برده شد. اولین تابع متعامد تجربی به صورت مکانی رسم شد و گره هایی با بارهای بالا که نقش مهمی در مؤلفه اصلی اول داشتند, تعیین شدند. این گره ها در محدوده ای با عرض جغرافیایی°15 تا °22/5 شمالی و طول °27.5 تا °42.5 شرقی واقع شده اند. معدل باد مداری داخل این منطقه به عنوان نمایه باد در نظر گرفته شد و ارتباط بین این نمایه و بارش زمستانه یازده ایستگاه همدیدی در جنوب کشور برای دوره 2010- 1968 بررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی دار مثبتی در سطح 5% بین نمایه باد ساخته شده و بارش اغلب ایستگاه ها وجود دارد. نمایه باد مداری ساخته شده ارتباط قوی تری با بارش مناطق مورد مطالعه در مقایسه با نمایه نوسان های جنوبی و دمای سطح آب خلیج فارس دارد.

لینک کمکی