دانلود فایل word ارزیابی و تجزیه و تحلیل آماری پارامتر ها و شاخص کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف آشامیدنی در منطقه خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی و تجزیه و تحلیل آماری پارامتر ها و شاخص کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف آشامیدنی در منطقه خرم آباد :


تعداد صفحات : 18

روش‌های آماری در بررسی کیفیت آب در مناطق مختلف استفاده می شود که ازجمله این روش‌ها آمار یک متغیره و چند متغیره می‌باشد. در منطقه مورد مطالعه با توجه به نمودار خوشه‌ای پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی منطقه در دو خوشه قرار گرفتند که ناشی از عوامل تأثیر سازندها و فاکتورهای زمین شناسی می باشد. روش تحلیل مؤلفه‌ اصلی داده‌ها نشان داده است که فاکتورهای تأثیرگذار در کیفیت آب زیرزمینی املاح محلول, هدایت الکتریکی, بی‌کربنات, کلراید, کلسیم, منیزیم, سدیم و سختی است. با توجه به مشخصه‌های موجود در هر عامل و منشأ آن‌ها, مبین تأثیر سازندهای زمین‌شناسی , سنگهای آهکی و تبخیری در منطقه است. در بررسی مقدار ضریب همبستگی پارامتر‌های آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه, نشان داد که همبستگی بالای بین سدیم وکلر را نشان دهنده انحلال هالیت سازند گچساران در منطقه مورد مطالعه است. همبستگی بالای بین هدایت الکتریکی با سولفات, سدیم و کلر را می‌توان به انحلال هالیت و نمک‌‌های سولفاته به خصوص سولفات کلسیم ارتباط داد. همچنین همبستگی بین بی‌کربنات و منیزیم را نشانگر نقش انحلال دولومیت در افزایش غلظت کلسیم موجود در آب دانست. شاخص کیفی آب زیرزمینی در منطقه بررسی شده که نشان می دهد کیفیت آب زیرزمینی در منطقه بین 73 تا 81 بوده و بیان کننده مناسب تا قابل قبول است که متأثر از عوامل زمین‌شناسی (سنگ‌شناسی) و جهت جریان در منطقه باشد. همبستگی بین شاخص کیفی آب زیرزمینی و پارامترهای کیفی نشان داد که سختی کل و میزان بی‌کربنات و جامدات محلول بیش‌ترین تأثیر را در کیفیت آب زیرزمینی داشته است

لینک کمکی