دانلود فایل word بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف بر کنترل آبشستگی موضعی پایه با مقطع مستطیلی (مقایسه ی شکاف های لوزی و مربع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف بر کنترل آبشستگی موضعی پایه با مقطع مستطیلی (مقایسه ی شکاف های لوزی و مربع) :


تعداد صفحات : 16

یکی از ‌روش‌های مهارکردن آبشستگی اطراف پایه ی پل استفاده از شکاف در آنهاست. در تحقیق حاضر اثر شکل شکاف بر آبشستگی موضعی اطراف پایه با مقطع مستطیلی, بررسی شده است. برای این منظور دو شکاف لوزی و مربع شکل با مساحت سطح برابر, در سه تراز قرارگیری نزدیک سطح آب, هم‌تراز بستر و زیر بستر و در چهار عدد فرود 3/0 و 27/ 0 و 24/0 و 19/0 آزمایش شدند. در ادامه دانه‌بندی بستر تغییر داده شد و پایه‌های شکافدار در دو تراز نزدیک سطح آب و هم‌تراز بستر در جریان با عدد فرود 24/0 آزمایش گردید. نتایج نشان دادند که در تمام حالت ها حضور شکاف موجب کاهش عمق آبشستگی حداکثر و حجم چاله‌ی آبشستگی گشته و عمق آبشستگی حداکثر و حجم چاله­ی آبشستگی با تراز قرارگیری شکاف نسبت به بستر و عدد فرود جریان, رابطه­ی مستقیم, و با اندازه­ی متوسط دانه‌های بستر, رابطه­ای عکس دارد. با مقایسه­ی داده های به دست آمده مشخص شد که با افزایش لنگر دوم سطح شکاف, عمق آبشستگی و حجم و ابعاد چاله­ی آبشستگی افزایش می‌یابد. ­

لینک کمکی