دانلود فایل word شبیه سازی آبخوان دشت تویسرکان با مدل MODFLOW و ارزیابی وضعیت آب زمین شناسی تحت شرایط موجود و آینده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبیه سازی آبخوان دشت تویسرکان با مدل MODFLOW و ارزیابی وضعیت آب زمین شناسی تحت شرایط موجود و آینده :


تعداد صفحات : 21

منابع آب زیرزمینی یکی از با ارزش‌ترین منابع طبیعی محسوب می‌شوند؛ از همین رو مدلسازی آب زیرزمینی در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری قدرتمند در بحث‌های مدیریتی, بهینه‌سازی مصرف و پیش‌بینی منابع آب زیرزمینی مطرح شده است. هدف از این مطالعه, مدلسازی آبخوان دشت تویسرکان با مدل MODFLOW در قالب نرم افزار PMWIN به عنوانی مدلی کارآمد در مباحث آب زیرزمینی می‌باشد. شبیه‌سازی برای یک دوره یک ساله شامل 12 دوره تنش یک ماهه (مهر 87 تا شهریور 88) انجام گردید. مدل مذکور برای 10 ماه اول دوره شبیه‌سازی, واسنجی و با داده‌های مشاهداتی دو ماه باقیمانده, صحت‌سنجی گردید. نتایج واسنجی در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار, نشان می‌دهد که هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه از حوالی شمال شرقی دشت به سمت مناطق میانی و خروجی دشت واقع در جنوب غربی آن افزایش می‌یابند. پس از صحت‌سنجی مدل و حصول اطمینان از توانایی مدل در پیش‌بینی شرایط آینده آبخوان, اقدام به تعریف دو سناریوی ده ساله گردید. در سناریوی نخست, ادامه روند کنونی برداشت آب زیرزمینی و در سناریوی دوم, افزایش راندمان آبیاری منطقه به میزان 20 درصد و در نتیجه کاهش برداشت‌ها مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از هر دو سناریو, نشان دهنده کاهش سطح ایستابی در پیزومترهای دشت به جز در دو پیزومتر 3 و 6 است که با افزایش مواجه می‌شوند.

لینک کمکی