دانلود فایل word نقش واسطه ای تنظیم عاطفه در رابطه بین سبک های دلبستگی, کمالگرایی منفی و مشکلات بین فردی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش واسطه ای تنظیم عاطفه در رابطه بین سبک های دلبستگی, کمالگرایی منفی و مشکلات بین فردی :


تعداد صفحات : 29

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­گری مولفه­های سرشت, منش و باورهای فرد برای رابطه عوامل خانوادگی- اجتماعی با مصرف مواد انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. تمامی مردان مصرف­کننده مواد 18تا 35 ساله شهر قم که به کمپ­های ترک اعتیاد و مراکز ترک اعتیاد قم در سال­های 1396و 1397 مراجعه می­کردند, جامعه آماری را تشکیل دادند. نمونه 320 نفر به روش هدفمند انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای پرخطر بزرگسالان محمدخانی, مقیاس علل گرایش به سو ­مصرف مواد مخدر محمدی و همکاران, پرسشنامه­ سرشت و منش کلونینجر و پرسشنامه سرمایه روان­شناختی لوتانز بود. مدل پیشنهادی با ایموس ارزیابی شد.مدل براساس شاخص­های نیکویی برازش کفایت مناسبی داشت. خانواده از طریق نگرش مثبت به مواد, خودراهبری و خودفراروی بر مصرف مواد تاثیر غیرمستقیم داشت. دوستان از طریق نگرش مثبت به مواد, آسیب­پرهیزی و خودراهبری بر مصرف مواد تاثیر غیرمستقیم داشت. بازار مواد از طریق نگرش مثبت به مواد بر مصرف مواد تاثیر غیرمستقیم داشت. نگرش مثبت به مواد و آسیب­پرهیزی بر مصرف مواد تاثیر مستقیم مثبت و خودراهبری و خودفراروی بر مصرف مواد تاثیر مستقیم منفی و معناداری در سطح(p≤0/01) داشت.یافته­ها با نتایج پژوهش­های مشابه قبلی همخوانی داشته وگامی مهم برای تبیین عوامل موثر بر مصرف مواد و به عنوان الگویی مناسب برای طراحی برنامه­های جامع پیشگیری از انواع رفتارهای پرخطر می­باشد.

لینک کمکی