دانلود فایل word بررسی اثربخشی روایت درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه, افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی اثربخشی روایت درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه, افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز :


تعداد صفحات : 25

هدف از انجام این مطالعه اثربخشی روایت درمانی بر طرح­واره­های ناسازگار اولیه, افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز بود. روش پژوهش تجربی (آزمایشی) و کاربردی بود. 30 زوج در آستانه طلاق با روش تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری داده­ها از پروتکل روایت درمانی, مقیاس پرسشنامه طرح­واره­های ناسازگار اولیه, پرسشنامه کیفیت زندگی و مقیاس رضایت زناشویی انریچ استفاده گردید. یافته­ها نشان داد با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مشاهده می­شود که شاخص Fبرای ابعاد رهاشدگی, بی­اعتمادی بد رفتاری, وابستگی بی کفایتی, آسیب­پذیری, نقص شرم, ایثار, خودانضباطی ناکامی, بیگانگی اجتماعی و گرفتاری در سطح 001/0 معنادار شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که روایت درمانی تاثیر معناداری بر طرح­واره­های ناسازگار, کیفیت زندگی اولیه, رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز داشته است.

لینک کمکی