دانلود فایل word اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان :


تعداد صفحات : 24

هدف پژوهش حاضر اثربخشیآموزشمدیریترفتاری به مادرانکودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش­فعالی برنشانگان نارسایی توجه- بیش­فعالی کودکان وسلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل, مادران 34 کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش­فعالی, به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش برنامه گروهی مدیریت رفتاری کودکان قرار گرفت. آزمودنی­ها به­وسیله پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه علایم مرضی کودکان در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است. هچنین برنامه آموزشی منجر به کاهش نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیش­فعالی شده است. در نتیجه برنامه مدیریت رفتاری کودکان در ارتقا سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش­فعالی موثر است. لذا پیشنهاد می­گردد که درمانگران از این روش برای کمک به مادران این گروه کودکان استفاده نمایند.

لینک کمکی