دانلود فایل word تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان :


تعداد صفحات : 40

هدف پژوهش حاضر, بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش نشانه­های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان است. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کودکان دختر دارای اختلال نافرمانی مقابله­ای مراجعه­کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش استان فارس است. بر این اساس, 40 نفر به­عنوان نمونه در سه گروه آزمایش(هر گروه 10 نفر) و یک گروه کنترل(10 نفر) به‌صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. مداخله طی 13 جلسه برای کودکان و 8 جلسه برای والدین ارائه شد. در این تحقیق جهت تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان, از مصاحبه بالینی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 (فرم والدین) استفاده شد. مرحله پیگیری با فاصله دو ماه پس از مداخله درمانی انجام شد. یافته­ها بر اساس تحلیل کوواریانس و آزمون لون(LSD) نشان داد که آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان, والدین و والد-کودک بر کاهش نشانه­های اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان تاثیر معناداری دارد. همچنین یافته­ها در مرحله پیگیری نشان داد که آموزش مهارت‌های اجتماعی به والدین, کودکان و والد-کودک در کنترل نشانه­های اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان موثر بوده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که آموزش مهارت­های اجتماعی سبب کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان می­شود.

لینک کمکی