دانلود فایل word مدل معادله ساختاری شایستگی‏های رهبری اخلاقی پایدار و پیامدهای توسعه پایدار- نقش واسطه‏ای کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدل معادله ساختاری شایستگی‏های رهبری اخلاقی پایدار و پیامدهای توسعه پایدار- نقش واسطه‏ای کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار :


تعداد صفحات : 25

هدف از پژوهش حاضر, بررسی رابطه بین شایستگی‏های رهبری اخلاقی پایدار و پیامدهای توسعه پایدار با نقش واسطه‏ای کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار بود. روش پژوهش آن توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل رؤسای دانشکده‏های دانشگاه‏ شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز و آزمودنی‏های پژوهش اعضای هیأت علمی این دانشکده‏ها بودند. 334 نفر از اعضای هیأت علمی با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای ساده انتخاب شدند. برای جمع‏آوری اطلاعات از مقیاس محقق‏ساخته شایستگی رهبری اخلاقی پایدار مدیران استفاده شد. روایی این ابزار با روش‏های تحلیل‏گویه و تحلیل‏عامل و پایایی آن با ضریب‏آلفای‏کرونباخ تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده‏ها با ضریب همبستگی و مدل معادله ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 و Amos 23 انجام شد. نتایج نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار بود. شایستگی‏های رهبری اخلاقی پایدار پیش‏بینی کننده کارکردها بود, اما به طور مستقیم پیامدها را پیش‏بینی نکرد؛ کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار در این رابطه نقش واسطه‏گری معنی‏داری را ایفا کرد.

لینک کمکی