دانلود فایل word بررسی اثربخشی درمان گروهی طرحواره های هیجانی بر میزان درد و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی اثربخشی درمان گروهی طرحواره های هیجانی بر میزان درد و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید :


تعداد صفحات : -20

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی درمان گروهی طرحواره­های هیجانی بر میزان درد و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید بوده است. جامعه آماری شامل تمامی بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مراجعه­کننده به درمانگاه­های روماتولوژی و بخش­های روماتولوژی بیمارستان­های شهر شیراز بود. 45 بیمار مبتلا به بیماری آرتریت روماتویید که مبتلا به افسردگی هم بودند, به­صورت تصادفی در 3 گروه آزمایشی, پلاسیبو و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه­های مورد استفاده در این مطالعه, پرسشنامه­های درد مک گیلو افسردگی بک بودند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های تحلیل کوواریانس و واریانس با اندازه­گیری مکرر استفاده گردید. نتایج نشان داد که درمان گروهی طرحواره­های هیجانی برمیزان درد(مولفه­های حسی, عاطفی, شناختی و نمره کل) و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید اثر معناداری داشت و موجب کاهش آنها گردید و این اثر پس از پیگیری 3 ماهه ماندگاری داشت(p<0/05). با استناد به یافته­ها میتوان نتیجه گرفت که درمان گروهی طرحواره­های هیجانی میتواند یک مداخله روانشناختی اثربخش جهت کاهش درد و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید باشد.

لینک کمکی