دانلود فایل word بررسی بین المللی سازی نظام آموزش عالی در کشورهای آمریکا,کاناداواسترالیا وارایه الگوی مناسب در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی بین المللی سازی نظام آموزش عالی در کشورهای آمریکا,کاناداواسترالیا وارایه الگوی مناسب در ایران :


تعداد صفحات : 24

در عصر جهانی و بین‌المللی,مدرسان دانشگاهی کم‌تر به عنوان تأمین کنندگان اطلاعات و بیشتر به عنوان مفسرانی هستند که مسؤولیتشان ایجاد محیط مناسب علمی برای درک عمیق حوزه‌های علمی است .در این راستا هدف اصلی ونقطه توجه برنامه ریزان درسی , اساسا طراحی اهداف وبرنامه های آموزشی مطلوب و کار آمد بوده ا ست. دراین مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی استفاده شده است تا رویکردهای بین المللی سازی برنامه های در سی آموزش عالی در کشور های مختلف را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد.ودر نهایت الگوی مناسب برای کشور ایران را پیشنهاد می دهد.. نمونه پژوهش شامل دانشگاهها ونظامهای آموزش عالی در کشورهایی که به بین المللی کردن آموزش عالی پرداختند, از قبیل آمریکا,کانادا واسترالیا می باشد. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند از بین کشورهایی که در زمینه بین المللی ساختن برنامه های درسی آموزش عالی فعالیت کرده اند, انجام گرفت. یافته های تحقیق شامل استراتژیها ,برنامه ها وفعالیتهای مناسب برای بین المللی کردن برنامه های درسی وروشهای تدریس ویادگیری آموزش عالی در هر کشور می باشد. مقایسه استراتژیهای سه کشور آمریکا , کانادا و استرالیا نشان داد که مهمترین استراتژی‌ این کشور‌ها بین‌المللی کردن برنامه درسی و یادگیری و الحاق محتوای بین‌المللی به برنامه‌های درسی موجود است و تغییر مکان فیزیکی استاد و دانشجو در قالب برنامه‌های مبادله کمتر مورد توجه است. امروزه ارجحیت بر بین‌المللی سازی برنامه‌های درسی بومی, ملی و محلی داخل هر کشور می‌باشد.

لینک کمکی