دانلود فایل word طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه :


تعداد صفحات : 32

هدف تحقیق حاضر, دانلود فایل word طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل به تعداد 2360 بود که با استفاده از فرمول کوکران 331 نفر به‌صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای و طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد معلمان بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت. روایی همگرای( ( AVE سوالات پرسشنامه 80/. بدست آمد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 83/. بدست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌های کمّی از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار 2 PLS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شایسته گرایی (شایسته گزینی, شایسته پروری, شایسته گماری) از طریق عوامل علی مدیریت استعداد (بلوغ سازمانی و ساختار سازمانی), راهبردهای مدیریت استعداد (آموزش کارکنان, طرح ریزی اجرای مدیریت استعداد, تمرکز زدایی), عوامل زمینه ای (مشارکت معلمان,ساختار نظامند, امکانات آموزشی) و استقلال مدارس تاثیر مثبت و معناداری بر بالندگی سازمانی دارد. شاخص ارتباط پیش بین یا استون-گایسر نیز نشان داد که مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است.

لینک کمکی