دانلود فایل word تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران : ارائه مدل مفهومی تحلیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران : ارائه مدل مفهومی تحلیلی :


تعداد صفحات : 34

افزایش رقابت‌پذیری در بخش آموزش عالی باعث بروز تفاوت‌های عمیق در بین مؤسسات آموزشی گردیده, در این زمینه بحث‌های اساسی مطرح است که هرکدام درزمینه ی به‌ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند ازجمله می‌توان به کیفیت آموزش, اثربخشی, هزینه, ارائه خدمات چندگانه اشاره نمود. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص‌های کیفی در آموزش عالی ایران است. روش تحقیق ازنظر جمع‌آوری اطلاعات میدانی پیمایشی, ازنظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی است. جامعه آماری دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های شهرستان بوشهر بود که نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام‌گردید و تعداد 602 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با مطالعه منابع واخذ نظرات استادان با تجربه وصاحب نظر دربحث آموزش بدست آمد و پایایی 89/.= که از طیق آزمون آلفای کرانباخ محاسبه گردید. نتایج تحقیق که بر اساس آزمون‌های تی تک نمونه ای , تحلیل واریانس, و تحلیل عاملی بود نشان داد که تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر متغیر برنامه‌ریزی و ارزشیابی آموزشی بیشتر از سایر متغیرهای کیفیت است همچنین با احتساب متغیر سمت پاسخ دهندگان ,دانشجویان میانگین بالاتری به تاثیر فناوری اطلاعات در بهبود برنامه ریزی وارزشیابی دوره ها نسبت به اساتید دادند.

لینک کمکی