دانلود فایل word بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی, با سرزندگی معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی, با سرزندگی معلمان :


تعداد صفحات : 18

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی با سرزندگی معلمان بوده است. روش پژوهش, همبستگی و نمونه آماری 202 نفر از جامعه معلمان ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز به روش خوشه‌ای تصادفی بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسش‌نامه سرمایه‌روان-شناختی لوتانز, پرسش‌نامه شخصیتی پنج عاملی نئو و مقیاس سرزندگی رایان و فردریک بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار تحلیل آمار استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که میان ویژگی های شخصیتی و سرمایه روانشناختی با سرزندگی روابط چندگانه و معنی‌داری وجود دارد (01/0 ≥p ). روان‌نژندی از ویژگی‌های شخصیت با سرزندگی رابطه منفی و معنی‌دار دارد در صورتی که سایر ابعاد شخصیت, (برون‌گرایی, انعطاف‌پذیری, دلپذیربودن و مسئولیت‌پذیری) با میزان سرزندگی, همبستگی مثبت و معنی‌دار دارند. همچنین بین ابعاد سرمایه‌روانشناختی, یعنی خودکارآمدی, امیدواری, تاب‌آوری و خوش‌بینی, با سرزندگی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که از بین ویژگی‌های شخصیت, برون‌گرایی, انعطاف‌پذیری, و مسئولیت‌پذیری, سرزندگی را به-طور مثبت و معنادار پیش‌بینی می‌کنند در صورتی‌که روان نژندی, سرزندگی را بطور منفی و معنادار پیش‌بینی می‌کند و دلپذیر‌بودن (به عنوان یکی از ابعاد ویژگی های شخصیتی) قادر به پیش‌بینی سرزندگی نمی‌باشد. همچنین خودکارآمدی و امیدواری از ابعاد سرمایه روانشناختی,سرزندگی را به‌طور مثبت و معنادار پیش‌بینی می‌کنند و تاب‌آوری و خوش‌بینی در سطح معناداری قادر به پیش‌بینی سرزندگی نمی-باشند.

لینک کمکی