دانلود فایل word بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه در سازمان های آموزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه در سازمان های آموزشی :


تعداد صفحات : 29

با توجه به اینکه, رشد حرفه‌ای و ارتقا فرهنگ همکاری از عناصر مهم در اثربخشی سازمان‌های آموزشی محسوب می‌شوند, پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه, به‌منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی مناسب با رویکرد کیفی انجام یافت. مشارکت کنندگان با شیوه هدفمند (تعداد17 نفر) و از بین اساتید دانشگاه, کارشناسان گروه‌های آموزشی, مدیران آموزش و پرورش و معلمان شهر تهران تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا(کد‌گذاری باز, محوری و انتخابی) انجام گرفت. نتایج نشان دادند که عوامل مؤثر در رشد حرفه‌ای مبتنی بر همکاری معلمان شامل: عامل مدیریتی با مقوله های «دانش در زمینه کار گروهی», «اخلاق حرفه‌ای», «باوربه کار تیمی» و«حمایت و پشتیبانی», عامل ساختاری با مقوله های «الزامات زمینه ای(تسهیل گر/ حمایتی)» و «الزامات فرآیندی ( تصمیم‌گیری, کنترل و روابط )», عامل فرهنگی با مقوله های «ارزش ها و هنجارها», «اهداف و مأموریت مشترک» و «روحیه جمع گرایی» و عامل معلمان با مقوله‌های «ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی», «داشتن تفکر جمعی و زمینه اجرایی آن» و «مهارت‌های ارتباطی» می باشد. یافته‌های این پژوهش اهمیت توجه به عوامل موثر در رشد حرفه‌ای همکارانه را در سازمان‌های آموزشی مورد تأکید قرار می‌دهد.

لینک کمکی