دانلود فایل word نقش مناطق ویژه اقتصادی در افزایش کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر سلفچگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش مناطق ویژه اقتصادی در افزایش کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر سلفچگان) :


تعداد صفحات : 18

مطالعات مربوط به کیفیت زندگی در ابتدا بیشتر در زمینه­های مربوط به سلامتی و توان بخشی معلولان, ناتوان­های جسمی و ذهنی, کهنسالان, کودکان و زنان بوده است. رفته رفته جنبه­های اقتصادی و اجتماعی هم به آن افزون گردیده است. در این پژوهش که با روش تحلیلی و شیوه میدانی صورت گرفته است, سعی گردیده نسبت به ارزیابی و عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حوزه کیفیت زندگی شهروندان شهر پرداخته شود. با استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع­آوری دیدگاه­ها در زمینه عملکرد منطقه در ابعاد مسکن, درآمد و اشتغال, حمل و نقل, امنیت اجتماعی, ابعاد اجتماعی و فرهنگی و تعلقات زندگی پرداخته شد. برای تحلیل داده­های گردآوری شده در نرم­افزار SPSS نسبت به انجام آزمون های کای اسکوئر, T-Test و برای سنجش همبستگی میان شاخص­های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از آزمون همبستگی پیرسون و رگراسیون استفاده گردیده است. نتایج بیانگر است که با توجه به خروجی­های منفی در حوزه­های مسکن (11/21-) , درآمد و اشتغال (40/8-), حمل و نقل (46/17-), ابعاد اجتماعی و فرهنگی (97/12-) بیانگر پایین بودن کیفیت زندگی در این حوزه­ها است. این در حالی است که فقط در حوزه­های امنیت اجتماعی (90/9+) و تأسیسات و تجهیزات شهری (37/16+) شاخص t مثبت بوده است, که بیانگر رضایت شهروندان در این حوزه می­باشد. همچنین با توجه به مدل همبستگی به کار رفته در این پژوهش, میان شاخص­های عینی و ذهنی رابطه برقرار می­باشد و مقدار آماره محاسبه شده (659/0) می­باشد.

لینک کمکی