دانلود فایل word شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی در سکونتگاه‌های روستایی و ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در مدیریت آن‌ها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان روانسر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی در سکونتگاه‌های روستایی و ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در مدیریت آن‌ها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان روانسر) :


تعداد صفحات : 24

محیط­زیست مبنا و بستر تمامی فعالیت­های جامعه روستایی است که در سال­های اخیر ارتقای کیفیت آن مورد توجه ویژه برنامه­ریزان قرار گرفته است. در راستای بهبود کیفیت محیط­زیست در سکونتگاه­های روستایی, شناسایی مشکلات و چالش­های زیست­محیطی به­وجود آمده و همچنین ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در مدیریت این چالش­ها, مسأله قابل ملاحظه­ای است که باید مد نظر محققان و اندیشمندان برنامه­ریزی و توسعه روستایی قرار گیرد. در این راستا, هدف از پژوهش کمی و کاربردی حاضر, که با ترکیبی از روش­های توصیفی ـ تحلیلی و علی به انجام رسیده است, شناسایی مهم­ترین چالش­های زیست­محیطی و ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهادهای متولی در مدیریت چالش­ها و همچنین بررسی اثرات نهادهای متولی بر چالش­های زیست­محیطی در سکونتگاه­های روستایی بوده که به صورت موردی در میان سرپرستان خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر (4633=N), که 119 نقطه روستایی را شامل می­شود, انجام گرفته است. با توجه به تعداد زیاد سرپرستان خانوار روستایی, عدم دسترسی به کلیه سرپرستان خانوار, محدودیت­های مالی و زمانی, محققان قادر به مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در میان کلیه سرپرستان خانوار روستایی نبوده و با استفاده از فرمول کوکران 355 نفر از سرپرستان خانوار, به­عنوان نمونه آماری برآورد گردید. جهت جمع­آوری داده­های مورد نیاز, ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته­ای بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول علمی پژوهش­های میدانی تأیید شده است. یافته­های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مهم­ترین چالش­های زیست­محیطی شناسایی شده (تخریب مراتع و جنگل­ها (19 درصد), فشار بر منابع آب و خاک (88/16 درصد), تهدید حیات وحش (91/14 درصد), زباله و پسماند (17/11 درصد) و آلودگی هوا (1/11 درصد), توانسته­اند حدود 73 درصد واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین نمایند. بر اساس یافته­های حاصل از جدول توزیع فراوانی (حدود 3/78 درصد روستاییان میزان رضایتمندی بسیار ضعیف و ضعیف) و آزمون t تک­نمونه­ای (با میانگین 213/2)) می­توان اذعان کرد که روستاییان از عملکرد نهادهای متولی در مدیریت چالش­های زیست­محیطی, ارزیابی ضعیفی داشته­اند. نتایج بررسی اثرات نهادهای متولی بر چالش­های زیست­محیطی در سکونتگاه­های روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر نشان داد اثر این نهادها بر چالش­های زیست­محیطی شناسایی شده (به استثنای آلودگی هوا) منفی و معنادار بوده است. در این میان بیشترین اثر منفی نهادهای متولی بر دو چالش فشار بر منابع آب و خاک و تخریب مراتع و جنگل­ها, به­ترتیب با اثرات کل 544/0- و 428/0, بوده است.

لینک کمکی