دانلود فایل word توسعه مالی و نابرابری: مقایسه استانهای توسعه یافته, کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word توسعه مالی و نابرابری: مقایسه استانهای توسعه یافته, کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته ایران :


تعداد صفحات : 18

با توجه به نقش و اهمیت توسعه بخش مالی در کاهش نابرابری­ها بر اساس تئوری­های اقتصادی موجود و نظر به اهمیت توزیع درآمد و تقسیم عادلانه امکانات بین اقشار مختلف جامعه و رفع نابرابری در بین استان­های مختلف کشور, پژوهش حاضر با تکیه بر مدل­های پانل پویا و تخمین­زن گشتاورهای تعمیم­یافته ­(GMM), رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان­های ایران طی دوره زمانی 94-1385 را مورد بررسی قرار می­دهد. جامعه آماری این تحقیق, تمامی استان­های کشور ایران می­باشند که طبق شاخص وزارت صنعت, معدن و تجارت, به سه دسته استان­های توسعه یافته, کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده­اند. نتایج به­دست­آمده بیانگر پذیرش رابطه خطی و منفی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در هر سه گروه از استان­های مورد بررسی می­باشد, می­توان گفت توسعه نهادها و مؤسسات مالی در استان­های کشور بر کاهش نابرابری درآمدی تأثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج به­دست­آمده, میزان تأثیرگذاری توسعه مالی بر کاهش نابرابری در استان ها, رابطه عکس با سطح توسعه یافتگی آن­ها دارد, به گونه­ای که این تأثیرگذاری در استان­های توسعه نیافته بیشتر از دو گروه دیگر است. از سوی دیگر نتایج نشان می­دهد که شواهد کافی جهت تأبید وجود رابطه U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در استان­های ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه وجود ندارد

لینک کمکی