دانلود فایل word تحلیل فضایی توزیع شاخص‌های رشد هوشمند شهری در سطح محلات مورد: شهر ملایر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحلیل فضایی توزیع شاخص‌های رشد هوشمند شهری در سطح محلات مورد: شهر ملایر :


تعداد صفحات : 26

در دو دهه گذشته راهبرد رشد هوشمند در چارچوب نظریه توسعه پایدار شهری و حمایت از الگوی شهر فشرده بنا شده است. در حقیقت, توجه به شهر فشرده و رشد هوشمند به عنوان یکی از راه­های رسیدن به این فرم شهری, به دلیل آثار نامطلوب الگوهای توسعه پراکنده در زمینه های سیاسی و زیست محیطی به صورت وسیعی افزایش یافته است. در این راستا هدف از این پژوهش, تحلیل فضایی توزیع شاخص­های رشد هوشمند در محلات شهر ملایر می­باشد. بدین منظور 18 محله از لحاظ شاخص­های زیربنایی در قالب 82 شاخص قابل سنجش بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل آنتروپی شانون تعمیم­یافته, تکنیک ویکور (Vikor), ضریب همبستگی پیرسون در قالب نرم­افزارهای GIS و SPSS استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که توزیع فضایی شاخص­های رشد هوشمند شهری در محلات 18 گانه شهر ملایر یکسان نبوده و بین محلات فاصله­ زیادی وجود دارد. بر این اساس محله­های 17, 1, 14, 4, 3, 16, 18, 11, 9, 10, 12, 13 به ترتیب بیشترین برخورداری را از شاخص­های اجتماعی, اقتصادی, زیست محیطی و کالبدی رشد هوشمند شهری را دارا می­باشند و این شاخص­ها در محلات 7,8,6,2,5,15 به ترتیب کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده­اند. نتایج دیگر پژوهش نشانگر این است که بین شاخص­های رشد هوشمند در شهر ملایر و میزان جمعیت آنها تقریباً رابطه و همبستگی مثبتی وجود دارد. بطوری­که میزان برخورداری از شاخص­های رشد هوشمند شهری و جمعیت شهر 512/0 و در سطح 007/0 از لحاظ آماری معنادار است. پس در حالت کلی می­توان نتیجه­گیری کرد که در شهر ملایر امکانات و زیرساخت­های رشد هوشمند شهری به سمت محلاتی سوق دارد که از جمعیّت بیشتری برخوردارند.

لینک کمکی