دانلود فایل word شبیه سازی یک سیستم نوین تولید یکپارچه هیدروژن و توان با تلفیق چرخه ORC و سیستم ریفرمینگ بخارآب زیست گاز خورشیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبیه سازی یک سیستم نوین تولید یکپارچه هیدروژن و توان با تلفیق چرخه ORC و سیستم ریفرمینگ بخارآب زیست گاز خورشیدی :


تعداد صفحات : 13

در این مقاله, یک سیستم ریفرمینگ بخارآب زیست گاز و چرخه رانکین آلی(ORC) جهت تولید همزمان هیدروژن و توان تلفیق شده است. برای بازیابی گرمای محصول تولیدی راکتور یک چرخه ORC با سیستم ریفرمینگ ترکیب شده است. مدلسازی جامع ترمودینامیکی بر روی سیستم پیشنهادی صورت گرفته است. مطالعه پارامتریک نیز برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف سیستم بر روی عملکرد انرژتیکی سیستم انجام گرفته است. نتایج نشان دادند که با افزایش دما در یک نسبت مولی ثابت دی اکسید کربن به متان, میزان تولید هیدروژن , توان تولیدی خالص, بازده انرژی کل سیستم افزایش می­یابد. علاوه براین, افزایش نسبت مولی دی اکسید کربن به متان در مخلوط زیست گاز باعث کاهش میزان تولید هیدروژن به ازای هر مول متان و افزایش توان تولیدی خالص شده و در نتیجه بازده انرژی سیستم ترکیبی کاهش می­یابد. بیشترین توان تولیدی خالص و بازده انرژی سیستم ترکیبی ارائه شده در شرایطی که میزان تولید هیدروژن بیشینه است, به ترتیب برابر kW 24/19, %44 حاصل شده که در مقایسه با سیستم تولید هیدروژن از طریق ریفرمینگ به میزان %5 افزایش یافته است.

لینک کمکی