دانلود فایل word زبان, طبیعت و قانون در فلسف? افلاطون (رابط? نام‌ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مسأل? قانون و طبیعت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word زبان, طبیعت و قانون در فلسف? افلاطون (رابط? نام‌ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مسأل? قانون و طبیعت) :


تعداد صفحات : 24

نسبت میان نام‌ها و چیزها که در کراتیلوس مطرح می‌شود, از فروع مسأله‌ای عام‌تر دربار قانون و طبیعت است که بسیاری از مسائل فلسف یونانی از آن سرچشمه گرفته است. مسأله این است که آیا قوانین بشری ریشه در طبیعت و ذات امور دارد یا صرفاً قراردادی میان افراد است. فیلسوفانی که قوانین را مطلق و ناگزیر می‌دانستند, به مطابقت قانون و طبیعت معتقد بودند و مخالفان ایشان که چنین مطابقتی میان قانون و طبیعت نمی‌دیدند, قوانین را صرفاً توافقی میان افراد, و لذا کاملاً نسبی می‌دانستند. فوسیس به معنای عالم اعیان و ذات اشیا و امور است, و نوموس شامل قانون و عرف و اعتقادات و مقدسات و بسیاری از امور انسانی است. در تفکر یونانی نام‌ها از جمله مصادیق نوموس به شمار می‌روند و تبعاً مباحث مربوط به نوموس, از جمله نسبت آن با فوسیس, در مورد نام‌ها نیز مصداق دارد. مسأل فوسیس و نوموس در مورد نام‌ها به صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا نام‌ها طبیعی هستند یا قراردادی؟ این همان پرسش اصلی کراتیلوس است: آیا ارتباطی ضروری میان نام و نامیده وجود دارد یا اطلاق نام‌ها بر چیزها صرفاً مبتنی بر توافق است؟ در این مقاله استدلال می‌شود که پاسخ افلاطون به هر دو پرسش (پرسش از رابط فوسیس و نوموس و پرسش از رابط نام‌ها و چیزها) یکی است و او در هر دو مورد راه حلی میانه یافته که پیش از او سابقه نداشته است.

لینک کمکی