دانلود فایل word تأثیر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تأثیر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام :


تعداد صفحات : 32

شرکت‌هایی که دچار بحران مالی می گردند با کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش ارزش سهام مواجه می‌باشند, مدیران این شرکت‌ها ممکن است استفاده از اقلام تعهدی را افزایش دهند تا بتوانند سود را مدیریت نموده و مانع از کاهش بیش از حد سود شرکت گردند و یا ممکن است مدیران به این نتیجه برسند که استفاده از اقلام تعهدی نمی‌تواند شرکت را از بحران مالی خارج نماید و امکان شناسایی سود را ایجاد نماید, بنابراین در چنین حالتی انگیزه‌های مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی و مدیریت سود کاهش می‌یابد و احتمال گزارشگری متقلبانه کاهش می‌یابد. از این رو, با توجه به اینکه در شرایط بحران مالی ممکن است مدیران تصمیم‌های متفاوتی را در رابطه با مدیریت سود و انجام فعالیت‌های متقلبانه اتخاذ نمایند, هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام می‌‌باشد. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت بر روی 174 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1394, نشان داد که بحران مالی اثر منفی و معناداری بر هر سه متغیر احتمال تقلب, مدیریت سود و ارزش سهام دارد.

لینک کمکی