دانلود فایل word ارائه الگویی بهینه برای کمینه‌سازی ریسک مالیاتی شرکت‌ها براساس مولفه‌های کیفیت محیط اطلاعات‌ داخلی- رهیافتی کاربردی از روش درخت تصمیم فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارائه الگویی بهینه برای کمینه‌سازی ریسک مالیاتی شرکت‌ها براساس مولفه‌های کیفیت محیط اطلاعات‌ داخلی- رهیافتی کاربردی از روش درخت تصمیم فازی :


تعداد صفحات : 30

عدم‌اطمینان و اطلاعات, مبانی اصلی نظریه عمومی اطلاعات را تشکیل می‌دهند. هسته مرکزی این نظریه, عدم‌اطمینان بوده و اطلاعات به‌عنوان کاهنده عدم‌اطمینان تعریف می‌‌گردد. مطابق دیدگاه اطلاعاتی, کارکرد حسابداری, ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم‌اطمینان است. براین‌اساس, کیفیت محیط اطلاعات داخلی قوی, به‌واسطه کاهش عدم‌اطمینان نسبت به تایید مبلغ مالیات اظهارشده شرکت, به کاهش ریسک مالیاتی می‌انجامد. در این پژوهش, با تبیین تفاوت مالیات ابرازی و قطعی به‌عنوان ریسک مالیاتی براساس نظریه عمومی اطلاعات, رابطه بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی با ریسک مالیاتی شرکت‌ها براساس روش رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. یافته‌های پژوهش با استفاده از اطلاعات136شرکت طی سال‌های1387تا1394 نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان محیطی ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می‌دهد. همچنین کیفیت سود, دقت پیش‌بینی سود, کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی ریسک مالیاتی را کاهش می‌دهد. افزون‌براین, کیفیت راهبری شرکتی بر کمینه‌سازی ریسک مالیاتی شرکت‌ها موثر است. بهترین مسیر در روش درخت تصمیم فازی نیز بیانگر اهمیت عدم‌اطمینان محیطی, دقت‌ پیش‌بینی سود, کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی در کمینه‌سازی ریسک مالیاتی براساس ترکیب مهم‌ترین مولفه‌های کیفیت محیط اطلاعات داخلی می‌باشد. این یافته‌ها برای ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت‌ها و شناسایی مودیان پرریسک قابل استفاده است. همچنین, به مدیران شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود برای کاهش ریسک مالیاتی, کیفیت محیط اطلاعات داخلی را بهبود بخشند.

لینک کمکی