دانلود فایل word تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی؛ با تاکید بر راهبردهای تمایز و رهبری هزینه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی؛ با تاکید بر راهبردهای تمایز و رهبری هزینه :


تعداد صفحات : 38

هدف: مقوله ورشکستگی تنها در انتظار شرکت‌های کوچک و متوسط نبوده و شرکت‏های بزرگ که اغلب شرکت‌‌های متنوعی نیز هستند, از خطر ورشکستگی مصون نمی‌باشند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی با تأکید بر راهبرد‌های تمایز و رهبری هزینه است.روش: داده‌های مرتبط با 97 شرکت از 5 صنعت در بازه زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه-گیری تنوع شرکتی از معیار آنتروپی استفاده شد و ریسک ورشکستگی نیز براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و مدلBcc با رویکرد VRS محاسبه شد. برای تعیین ضرائب اهمیت نسبت‏های موجود در راهبرد‌های تمایز و رهبری هزینه پورتر, از روش تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‏های رگرسیونی لاجیت و روش پانل مقاوم استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که برخلاف مباحث تئوریکی, تنوع شرکتی اثر معناداری بر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها ندارد. همچنین هیچگونه تاثیر معناداری از سوی راهبرد تمایز و رهبری هزینه بر رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: بر این اساس می‌توان بیان نمود که حرکت به سمت تنوع‏پذیری در بازه زمانی بلندمدت, بر میزان ریسک ورشکستگی شرکت‏ها تاثیری نداشته و بکارگیری راهبرد‌های رقابتی پورتر نیز موثر واقع نخواهد شد. دانش‌افزایی: پژوهش حاضر می‌تواند به پژوهشگران حوزه حسابداری, مالی و بازاریابی برای انجام پژوهش‌های آتی و مدیران شرکت‌ها, سهامداران و فعالان بازار سرمایه در به کارگیری راهبردهای رقابتی تنوع شرکتی, تمایز و رهبری هزینه برای افزایش سود و ارزش شرکت همچنین کسب سهم بازار بیشتر و جلوگیری از ورشکستگی, کمک شایانی کند. جنبه نوآوری این پژوهش نیز بررسی تأثیر راهبردهای رقابتی بر رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

لینک کمکی