دانلود فایل word بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری :


تعداد صفحات : 36

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر, بررسی کارایی بازار سرمایه در بکارگیری اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری برای قیمت‌گذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش, تعداد 137 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌اوراق بهادارتهران طی سال‌های 1382 تا پایان 1396 و در مجموع 2055 سال-شرکت به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک جهت تحلیل در نظر گرفته شد. جهت برآورد سیستم‌های‌ معادلات و آزمون ‌فرضیه‌های ‌پژوهش از ‌سیستم‌‌ معادلات‌‌ همزمان و آزمون میشکین استفاده‌ شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد از بین اجزای نقدی سود, بازار نسبت به اطلاعات تغییر در دارایی‌های مالی, وجوه توزیع‌شده به سهامداران, بخش غیرعادی تغییر در دارایی‌های مالی و بخش مثبت و منفی تغییرات غیرعادی در دارایی‌های مالی ناکاراست ولی نسبت به اطلاعات وجوه توزیع‌شده به بستانکاران, بخش عادی تغییر در دارایی‌های مالی (مثبت و منفی) کارایی دارد.نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده, واکنش دست اندرکاران بازار نسبت به پایداری اجزای نقدی سود متفاوت است و بازار سرمایه نسبت به برخی اطلاعات و اجزای نقدی سود حسابداری کارا باشد و نسبت به برخی اطلاعات کارا نیست و بازار سرمایه نسبت به درک برخی اطلاعات اجزای نقدی سود ناتوان است.دانش افزایی: پژوهش حاضر با بررسی کارایی بازار سرمایه‌ در تحلیل‌ اطلاعات ‌اجزای ‌نقدی‌ سود حسابداری می‌تواند برای ادبیات مرتبط با کارایی بازار سرمایه دانش افزایی داشته باشد و با تعیین اطلاعاتی از اجزای نقدی سود که بازار نسبت به آن‌ها کارا نمی‌باشد زمینه را برای ایجاد بازار کارا به منظور اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاری فراهم نماید.

لینک کمکی