دانلود فایل word مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی و مشارکت محوری مردم و پلیس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی و مشارکت محوری مردم و پلیس :


تعداد صفحات : 29

زمینه و هدف: مشارکت به عنوان یکی از اساسی‌ترین شکل‌های روابط اجتماعی به مثابه موضوعی در جامعه‌شناسی معاصر تلقی می‌شود. مشارکت اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن اجتماع, جماعت یا گروه‌ها به هم می‌پیوندند تا عملکرد مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا درآورند. نیروی انتظامی در راستای اتخاذ نوعی سیاست مشارکتی در امر کنترل جرایم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی به همکاری و مشارکت همه جانبه مردم نیاز دارد, بنابراین می‌بایست تعامل و همکاری خود را با گروه‌های مختلف اجتماعی بیش از پیش توسعه دهد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه‌های اجتماعی موثر بر میزان مشارکت و همکاری مردم با پلیس شهرستان سنندج می‌باشد. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از تکنیک پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل شهروندان شهرستان سنندج در گروه های سنی (45-20 ساله) می‌باشد و حجم نمونه شامل 384 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به آنها مراجعه شده است. از اعتبار صوری و ملاکی برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق حاکی از وجود سطح نسبتاً پایین مشارکت و همکاری مردم با پلیس در شهر سنندج می‌باشد. براساس یافته‌های پژوهش رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی, فرهنگ عمومی, تعامل پلیس, سازمان مردم‌نهاد, پلیس جامعه‌محور, آموزش همگانی, عام‌گرایی و خاص‌گرایی, آموزش کارکنان و فرهنگ سازمانی وجود دارد. بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(مشارکت) مربوط به متغیر سازمان‌های مردم‌نهاد می‌باشد.

لینک کمکی