دانلود فایل word بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر نقش ناجا در مواجهه با رفتارهای خشونت‌آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر نقش ناجا در مواجهه با رفتارهای خشونت‌آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال شهر تهران :


تعداد صفحات : 34

زمینه و هدف: ناجا به‌عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت رفتار تماشاگران, نقش مهمی در کاهش پرخاشگری و هیجانات حاضران در ورزشگاه ایفا می‌کند. هدف اصلی این پژوهش, شناسایی و تبیین نقش عوامل مدیریتی مؤثر بر نقش ناجا در رویارویی با رفتارهای خشونت‌آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال شهر تهران است. روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر نوع تحقیق, توصیفی-اکتشافی بوده و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر, تماشاگران سه مسابقه استقلال- پرسپولیس, نفت- پرسپولیس و استقلال- راه‌آهن در ورزشگاه آزادی هستند که با توجه به تعداد بالای تماشاگران این سه مسابقه به‌طور تقریبی تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شده است. نحوه انتخاب افراد نیز به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. داده‌های مورد نیاز, از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته و بر اساس شاخص‌ها و مدل مفهومی, جمع‌آوری شد. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل عاملی تأییدی و آزمون رگرسیون چندمتغیره, حاکی از تأثیر عامل امکانات ورزشگاه محل برگزاری مسابقه فوتبال و نیز وضعیت و شرایط برگزاری مسابقه به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مدیریتی مؤثر بر نقش ناجا در رویارویی با رفتارهای خشونت‌آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال در شهر تهران است.

لینک کمکی