دانلود فایل word بررسی ‌‌‌تأثیر سبک زندگی بر منزلت اجتماعی کارکنان پایور (مورد مطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی ‌‌‌تأثیر سبک زندگی بر منزلت اجتماعی کارکنان پایور (مورد مطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین) :


تعداد صفحات : 24

زمینه و هدف: سبک زندگی مجموعه‌ای نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعالیت‌های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره خود می‌داند که مستلزم مجموعه‌ای از عادت‌ها و جهت‌گیری‌ها است و بر همین اساس از نوعی وحدت برخوردار است. این مقاله به بررسی ‌‌‌تأثیر سبک زندگی بر منزلت اجتماعی کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی می‌پردازد. روش‌ شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف, کاربردی است و از لحاظ ماهیت, روش توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آن را کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی امین به تعداد780 نفر تشکیل داده‌اند و از طریق فرمول تعیین حجم کوکران 120 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ‌‌برای جمع‌‌آوری داده‌‌‌ها از ‌‌‌پرسش‌نامه‌ای که اعتبار و اعتماد آن مورد ‌تأیید بوده, استفاده شده است و پس از جمع‌‌آوری داده‌‌‌ها با استفاده از آزمون‌‌های کلموگروف اسمینروف, همبستگی و رگرسیون داده‌‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌‌‌اند. یافته‌ها: یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که 9 متغیر تحصیلات, معیشت, مسکن, شغل, انضباط, احترام و تکریم ارباب رجوع, اخلاق, مشارکت در امور معنوی, مشارکت در امور اجتماعی بر منزلت اجتماعی ‌‌‌تأثیر دارند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهند که بین مؤلفه‌‌های سبک زندگی و منزلت اجتماعی رابطه ‌‌معنی‌داری وجود دارد.

لینک کمکی