دانلود فایل word عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به خرابکاری (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به خرابکاری (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج) :


تعداد صفحات : 32

هدف: هدف این پژوهش, بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به رفتار وندالیستی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج است. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که با مراجعه به داوران متخصص تعیین اعتبار صوری گردید و با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ, پایایی آن مورد محاسبه قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق, دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر یاسوج در سال تحصیلی 93-92 است که تعداد آنها 7483 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران, 366 نفر محاسبه شد و برای انجام نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش نشان داد, متغیرهای جنسیت, پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی, موفقیت تحصیلی, محرومیت نسبی, بی‌هنجاری, احساس تنفر از خویشتن, احساس انزوای اجتماعی, احساس بی‌قدرتی و از خودبیگانگی, رابطه معناداری با گرایش به رفتار وندالیستی دارند و قادر هستند 37/0 از تغییرات آن را تبیین کنند. نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری اساسی تحقیق حاضر این است که بین رفتار ناهنجار جوانان و عوامل اجتماعی ارتباط وجود دارد.

لینک کمکی