دانلود فایل word بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میل به قلدری دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میل به قلدری دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول :


تعداد صفحات : 32

زمینه و هدف: مطالعات نشان می‌دهد که مداخله‌های درمانی مناسب می‌تواند به میزان بسیار بالایی, پیامدهای قلدری نوجوانان را کاهش دهد, این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش میل به قلدری دانش‌آموزان پسر دوره تحصیلی متوسطه اول شهر, شهرکرد انجام شده است. روش‌شناسی: نوع پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر, شهرکرد که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. به منظور اجرا ی پژوهش تعداد 60 دانش‌آموز به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل تقسیم‌بندی شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (در هر هفته یک جلسه 90 دقیقه‌ای) در برنامه آموزش مهارت‌های زندگی شرکت کردند, ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. آزمودنی‌ها پس از یک ماه, مورد بررسی مجدد قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی به طور معناداری باعث کاهش نمره کلی پرسشنامه مقیاس قلدری ایلی نویز در گروه آزمایش شده است. نتیجه‌گیری: با توجه به اثبات اثربخشی روش آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش نمرات قلدری دانش‌آموزان, لزوم اهمیت بکارگیری روش‌های نوین آموزشی بایستی مدنظر مربیان قرار گیرد.

لینک کمکی